แจ้งข่าวสารไปยัง รพช.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังโรงพยาบาลชุมชน

100098 กระทู้
5730 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โรงพยาบาลคง
ใน Re: ว 741 ขอเชิญเข้าร่ว...
เมื่อ มกราคม 21, 2022, 05:02:30 PM

แจ้งข่าวสารไปยัง สสอ./สสก.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/กิ่งอำเภอ

56038 กระทู้
4635 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย
ใน Re: ว 106 ขอคามร่วมมือคั...
เมื่อ มกราคม 21, 2022, 04:42:03 PM

ส่งรายงาน/ข่าวสาร เข้าไปยัง สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่ง 43 แฟ้ม

ให้หน่วยบริการส่ง 43 แฟ้มที่ห้องนี้ก่อน เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่ส่ง และป้องกันการอัดไฟล์เข้า server hdc ซึ่งจะส่งผลต่อการประมวลผล

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานบริหาร รพ.ห้วยแถลง
ใน 10885โรงพยาบาลห้วยแถลง ส...
เมื่อ เมษายน 12, 2019, 03:56:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ยกเลิกส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้างใหม่ปี 2556

ยกเลิกการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้างใหม่ปี 2556

679 กระทู้
679 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สตโป่งแดง
ใน รพ.สต.โป่งแดง ส่ง 21 แฟ้...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 06:27:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานเข้า สสจ.นครราชสีมา

ช่องทางส่งรายงานต่าง ๆ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จากหน่วยงานในระดับอำเภอ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suranaryhosp
ใน รพ.ค่ายสุรนารี ขอส่งรายง...
เมื่อ มิถุนายน 07, 2021, 11:35:39 AM

บอร์ดย่อย: ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน(SR2), ส่งรายงานระบาดวิทยา (R506), ส่งข้อมูล 18 แฟ้มของสถานบริการ, ส่งรายงาน 504,505

นสค./นักจัดการข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ นสค./นักจัดการข้อมูล

ห้องสำหรับความรู้และส่งข่านสารด้านนักสาธารณสุขครอบครัว(นสค.) กับ นักจัดการข้อมูลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งบลงทุน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงบลงทุน

ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องที่เกี่ยวกับงบลงทุนที่นี่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.ปากช่อง
ใน ปากช่องขอส่งงบลงทุนฉบับแ...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2015, 11:09:39 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับงานและความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pharm
ใน เอกสารประกอบการประชุมชี้...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2016, 10:45:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

บอร์ดย่อย: ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร , ร้องเรียนเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป, ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับยา
ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ

สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาติผลิดยา อาหาร เป็นต้น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

บอร์ดย่อย: เรื่องเกี่ยวกับยา, เรื่องเกี่ยวกับอาหาร, ขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ-สอบถาม ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD)

งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ยินดีให้บริการ

93 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งาน NCD สสจ.นครราชสีมา
ใน ไฟล์เอกสารประกอบการประชุ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 11:51:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานมะเร็ง

งานมะเร็ง ทุกมะเร็ง กลุ่มงานควบคุมโรค

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย
ใน สายออ 02645 ส่งเป้าหมายต...
เมื่อ ตุลาคม 27, 2016, 03:21:52 PM

บอร์ดย่อย: โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งานการเจ้าหน้าที่

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ้าหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ คำสั่งเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

622 กระทู้
126 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.นม.
ใน Re: คำสั้งเลื่อนระดับ ขอ...
เมื่อ มกราคม 11, 2022, 02:51:02 PM

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการควบคุมภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ สนับสนุนแนวทางารดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์
ใน ตัวชี้วัดงานตรวจสอบภายใน...
เมื่อ กันยายน 28, 2016, 12:02:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการบริหารความเสี่ยงภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินระบบการบริหารความเสี่ยง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการตรวจสอบภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินงานระบบการตรวจสอบภายใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการแจ้งเวียน

- หนังสือสั่งการแจ้งเวียน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.เทพารักษ์2
ใน ส่งฐานข้อมูล อสม. อำเภอเ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 01:47:21 PM

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม.

550 กระทู้
517 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ::
ใน สสอ.ปักธงชัย-รายงานผลการ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2021, 10:47:38 AM

งานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานนิติการ

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ และส่งรายงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรและงานการตรวจสอบภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง
ใน สำรวจนักกฎหมาย
เมื่อ มกราคม 19, 2016, 03:59:29 PM

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทย

ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

25 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ใน หลักสูตรและสถาบันที่ผ่าน...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2017, 05:12:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ

ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก

0 กระทู้
0 หัวข้อ

QA โคราช

ไม่มีกระทู้ใหม่ QA Korat

การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ศูนย์ HACC โคราช

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ HACC โคราช

ศูนย์รวมความรู้ วิชาการต่าง ๆ ของชาว HACC โคราช

7 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย philips
ใน Re: เรียน ผู้เข้าอบรม sp...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2015, 08:24:00 AM

ห้อง PMQA

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง PMQA

แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการ และคำถาม-คำตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ PMQA

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanyaphat
ใน แบบประเมินตนเองพื้นฐาน
เมื่อ ธันวาคม 16, 2016, 10:31:39 AM

HOSXP+HOSXP PCU

ไม่มีกระทู้ใหม่ Hosxp PCU

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต. หินตั้ง ต.เสมา
ใน รพ.สต.หินตั้ง ขอส่ง 43 แ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 06:31:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ Hosxp

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลทั่วไปต่าง ๆ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ก.พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา
ใน การดำเนินการตอบโต้ภัยพิบ...
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2017, 01:12:49 AM

ชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม
ใน ข้อมูลครุภัณฑ์..รพ.สต. แ...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 01:58:48 PM

สาธารณสุขอำเภอ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชมรมสาธารณสุขอำเภอ

ศูนย์กลางเพื่อติดต่อ-สื่อสารของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จ.นครราชสีมา

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kunchai
ใน หลักเกณฑ์ประเมินเลื่อน ช...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2020, 03:04:08 PM

CUP เมืองย่า

ไม่มีกระทู้ใหม่ CUP เมืองย่า

ส่งรายงาน แจ้งข่าวสาร หนังสือราชการของ PCU ใน CUP เมืองย่า

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharakron
ใน แจ้งตัดยอดรายงาน รง.506 ...
เมื่อ ธันวาคม 22, 2015, 09:10:43 AM

ติดต่อ WebMaster

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ WebMaster

หากสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการมีสิทธิในการส่งข่าวของแต่ละห้อง ให้ติดต่อกับ WebMaster ทางห้องนี้ครับ

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สมิทธิ ลักษณะเลขา
ใน โปรแกรม Pap smear (CxScr...
เมื่อ มกราคม 25, 2019, 03:01:45 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 2561 - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

158239 กระทู้ ใน 11914 หัวข้อ โดย 1227 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: korathealth
กระทู้ล่าสุด: "Re: ว 741 ขอเชิญเข้าร่ว..." ( มกราคม 21, 2022, 05:02:30 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

28 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 58. ออนไลน์มากที่สุด: 284 (ธันวาคม 09, 2021, 04:46:41 PM)