ระบบประวัติการเข้ารับบริการของผู้ป่วย


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 Tel. 044-465011-4 Fax. 044-465021