การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์

ในการดูแลสุขภาพการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กแบบเน้นคุณค่า(Value Based Health Care for MCH) ตามตัวชี้วัดให้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ตามกรอบแนวคิดในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ประกอบการจ่าย QOF (Conceptual Framework).

No database selected